แฟรนไชส์สอนภาษาคิด เอเบิ้ล เราคือสถาบันสอนภาษาต่างประเทศที่มีหลักสูตรเหมาะแก่การเรียนรู้สำหรับเด็ก เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ซึ่งสาขาแรกเราเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 บุคคลากรทุกท่านมีมาตรฐานการสอนและทุ่มเทการให้ความรู้แก่นักเรียน และการจัดโรงเรียนให้เหมือนเป็นสถานที่ ๆ เด็กอยากมาเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราใส่ใจ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้จากโรงเรียนคิด เอเบิ้ล กับโลกทัศน์วัฒนธรรมที่หลากหลาย คิด เอเบิ้ล