เป็นธุรกิจการศึกษาครบวงจรเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย และเอเชีย ที่ได้รับการรับรองจาก AUAP สถาบันที่ได้รับรองจากสหประชาชาติ เป็นสถาบันบ่มเพาะเด็กและเยาวชนในลักษณะบูรณาการด้านภาษาอังกฤษ จีน Coding AI Stem และ Robotic เตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนสำหรับสังคมยุคใหม่เพื่อแข่งขันกับเด็กและเยาวชนนานาชาติในเวทีโลกได้ 

โดยสถาบันเป็น ตัวแทนแห่งประเทศไทยของ Youth Ambassadors Asia ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไร มีเป้าประสงค์สร้างเยาวชนให้เป็น Change Maker ของชุมชนตนผ่านกิจกรรมค่ายที่มีเด็กและเยาวชนจากกลุ่มประเทศเอเชียเข้าร่วม อีกทั้งเรายังเป็นศูนย์สอบการแข่งขันของ Owlypia Intellectuals Challenge ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เอ็ดดูพลัส