ทำเลค้าขาย     ภาคตะวันตก
5.8K
35
49
ตลาดศรีเมือง
MARKET
บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจตลาดกลางผักและผลไม้ ภายใต้ชื่อ “ตลาดศรีเมือง” โดยเป็นศูนย์กลางการค้าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาขายให้ผู้ประกอบการโดยตรงในราคายุติธรรม อันจะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง 

ทั้งยังมีการพัฒนาให้ความรู้ กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ เป็นที่ต้องการของตลาดในและต่างประเทศ   นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านระบบการจัดการ และระบบการขนส่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งออก สินค้าการเกษตรในภูมิภาค สู่ระดับอาเซียน
เลขที่ 533 ถนนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
ทุกวัน
100 ห้อง


 ตลาดศรีเมืองก่อตั้งขึ้นประมาณกลางปี พ.ศ.2537 โดยนายนภินทร ศรีสรรพางค์   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  แอ็กโกรคอมเมอร์ส  กรุ๊ป  จำกัด  ได้ซื้อที่ดินจำนวน  27  ไร่ พัฒนาเป็นตลาดค้าส่งพืชผลทางการเกษตร  โดยได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดราชบุรี สำนักงานการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดให้เป็น"ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี" เป็นตลาดกลางแห่งที่ 19 ของประเทศไทย

       ปัจจุบัน บริษัท  แอ็กโกรคอมเมอร์ส  กรุ๊ป  จำกัด(ตลาดศรีเมือง) ได้ขยายพื้นที่กว่า 200 ไร่ มีการก่อสรางอาคารหลังใหม่ เพื่อขยายพื้นที่ ให้กลุ่มผู้ประกอบการอีกจำนวนมาก เช่น อาคารค้าส่งผัก, อาคารพืชไร่, ผักต่างประเทศ, ลานเกษตรหมุนเวียน, อาคารจอดรถซื้อ, อาคารปลาสวยงาม, ไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้ง อาคารพาณิชย์ จำนวนกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการในรูปแบบที่ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว


 1. มุ่งสู่การพัฒนาสินค้าการเกษตรคุณภาพดีที่ครบวงจร เพื่อความเป็นที่สุดในภูมิภาค 
 2. มุ่งมั่นให้ความรู้กับเกษตรกรในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อให้ได้  ผลผลิตที่มีคุณภาพ   และความปลอดภัยต่อกลุ่มผู้บริโภคเป็นที่ต้องการของตลาด 
 3. ส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.  มุ่งพัฒนาปรับปรุงทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรแก่ผู้ค้าและองค์
 5. มุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในองค์กร และผู้ประกอบการ ได้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีศักยภาพสูงคู่คุณธรรม 
 6. มุ่งขยายฐานผู้ซื้อจากในประเทศ สู่ตลาดผู้ซื้อต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการค้าส่งออก
 7. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่ง(โลจิสติกส์) อย่างมีประสิทธิฟลสูง เพื่อก้าวสู่ระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน
 8. มุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น โรงพยาบาล  รีสอร์ท  โรงแรม
 9. มุ่งกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 10. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกษตรกร , ผู้ซื้อ , ผู้ขาย , ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย
 1. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นตลาดกลางค้าส่งผลผลิตทางการเกษตรในระดับภูมิภาค และระดับอาเซียน
 2. เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทย ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล
 3.  เพื่อเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ที่มีระบบและได้มาตรฐานในภูมิภาค
 4.  เพื่อเป็นผู้นำในการจัดระบบการนำสิ่งของเหลือใช้มาต่อประโยชน์ และอนุรักษ์พลังงาน


ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
533 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์032-338250
032-326158
โทรสาร032-326437
อีเมล์taladsrimuang@hotmail.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 
รายชื่อผู้สนใจ  ตลาดสด
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
31929
xxx
08404xxx
raiwixxx
31930
xxx
08404xxx
raiwixxx
31900
ธีรภัทร ซ่xxx
06216xxx
beertxxx
31768
สุภxxx
09356xxx
Milk0xxx
31685
xxx
06106xxx
piyapxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตทำเลค้าขาย
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม49 คะแนน
มีผู้เข้าชมทำเลนี้ 5,823 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลทำเลนี้ 35 คน
Market Tags
 
ทำเลนี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Business