หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาเช่า 
773K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,015)
ผู้ให้เช่าซื้อ ตกลงให้เช่าซื้อ และ ผู้เช่าซื้อ ตกลงเช่าซื้อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้ให้เช่าซื้อ
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,131)
ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และ ผู้เช่าตกลงเช่าโกดังสินค้า ชื่อ............................ตั้งอยู่ เลขที่.....................
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(11,501)
ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของและกิจการร้านอาหาร   ชื่อ..................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
 File size : 0.053 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(19,837)
ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน อัตราค่าเช่าเดือนละ...............................บาท
 File size : 0.046 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(4,603)
ผู้เช่าตกลงว่าจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าตรวจตราที่ดินที่เช่าทุกครั้งทุกครั้งไป
 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,136)
 ผู้เช่าขอให้สัญญาว่า จะไม่ขุดคู, คลองหรือบ่อ ฯลฯ ในที่ดินขอผู้ให้เช่าให้เสียหาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(1,871)
 วัตถุประสงค์ของสัญญาและเงื่อนไขข้อตกลง    ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าทำงานการปลูกสร้างอาคารโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นใด ๆ  

 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(1,530)
 ผู้ให้เช่าตกลงและรับรองว่า ผู้ให้เช่าเป็นผู้ทรงสิทธิในสถานที่เช่าแต่เพียงผู้เดียว และรับรองว่าสถานที่เช่าปราศจากการรอนสิทธิ
 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(1,653)
 เมื่อผู้เช่าประสงค์จะดัดแปลงหรือก่อสร้างเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่านี้จะต้องเสนอแบบแปลนและรายการให้ผู้ให้เช่าพิจารณา
 File size : 0.083 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,121)
  ผู้เช่ายอมรับรักษาตัวบ้านที่เช่ามิให้ชำรุดทรุดโทรมไปกว่าเดิม ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์จะดัดแปลงหรือเพิ่มเติมสิ่งใดลงไปอีก
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,112)
  ผู้เช่าจะโอนสิทธิการเช่า หรือจะนำทรัพย์ที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงไม่ได เว้นแต่จะไดรับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,186)
สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง…………………………………
 File size : 0.069 MB.
 Type : pdf
28-07-2553Bunchee Audit
(9,607)
 เมื่อการเช่าสิ้นสุดลง ถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำของ
ผู้เช่า และหรือบริวารของผู้เช่า

 File size : 0.06 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,041)
  ผู้เช่ายอมรับชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายละ วันละ…………บาท…………สตางค์ ทุกๆ วัน ณ
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(1,911)
ผู้ให้เช่าจะส่งพนักงานมาเก็บเงินเอง  ณ   ที่อยู่ของผู้เช่าซื้อทุกวันที่ ………………………ของเดือนทุกงวด  งวดหนึ่ง ๆ 
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(1,989)