หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาอื่นๆ 
410K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(34,048)
“ภารยทรัพย์” หมายถึง ที่ดิน (และสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว หรือที่จะปลูกสร้างในภายหน้า)
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(2,115)
 โดยที่ผู้รับบริการได้เช่าสถานที่สำนักงานของผู้ให้บริการเลขที่................อาคาร.........................ชั้นที่.............
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(3,356)
คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ยอมรับว่า คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่.....................................
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
27-08-2553INCquity
(4,433)
 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท บริษัทจึงให้ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ………………… บาท
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(3,135)
ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้สินค้างชำระ และเจ้าหนี้ตกลงรับชำระหนี้สินค้างชำระ  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น……...บาท 
 File size : 0.039 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(1,815)
ผู้รับโอนชื่อ…………………………………..สัญชาติ……………อายุ…………..ปี
 File size : 0.027 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,570)
 โดยหนังสือนี้ ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทขอบอกเลิกสัญญากับท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่าน โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุด
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(7,504)
 การผ่อนผัน  ผ่อนเวลา  หรือละเว้นการใช้สิทธิใด ๆ อันพึงมีของเจ้าหนี้ที่มีอยู่ลูกหนี้ตามบันทึกนี้
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(4,036)
 ข้าพเจ้าคู่สัญญาขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
 File size : 0.022 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(1,822)
การใดที่.................................สามี/ภรรยาของข้าพเจ้าได้กระทำไปในขอบอำนาจของหนังสือยินยอมนี้ 
 File size : 0.021 MB.
 Type : doc
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,441)