หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ 
407K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,978)
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(2,079)
ตั้งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ ......................มีกำหนด ............... วัน ( ............ วันทำการ)
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(3,163)
มีวันลาพักผ่อนสะสม .................... วันทำการ  มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก 10 วันทำการ  รวมเป็น ................... วันทำการ
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(4,322)
สํานักงานกระทรวงมหาดไทยด้วยข้าพเจ้า........................... ตำแหน่ง ................................ขออนุญาตลา (  ) กิจส่วนตัว (  ) พักผ่อน 
 File size : 0.039 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(2,368)
 ในเดือน.............................. พ.ศ. ..............   ...............(ส่วนราชการ).................. ได้อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัด
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(2,829)
หมายเหตุ ตามระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2536
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(2,225)
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. …………………………………………...(  ) ลูกจ้างประจำ (  ) ลูกจ้างชั่วคราว
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(5,433)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 File size : 0.079 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(2,454)
ดำรงตำแหน่งที่จังหวัด/สำนัก/กอง นี้  ตั้งแต่วันที่ …………………………….. เป็นเวลา ……. ปี
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,385)
บัญชีรายละเอียดการอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
 File size : 0.05 MB.
 Type : xls
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,500)
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 File size : 0.03 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,668)
นอกจากนี้  ข้าพเจ้าฯขอแสดงเจตนาผู้รับประโยคกองทุน โดนหนังสือฉบับนี้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย
 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,105)
เพื่อให้การพิจารณาแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติของข้าราชการ มีความรวดเร็ว
 File size : 0.308 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,191)
ขอรับรองสมุดประวัติและเวลาราชการทวีคูณของ………………………ตำแหน่ง………………………..
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
02-03-2554สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(3,433)
แบบขอกลับเข้ารับราชการและแบบหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหาร กรณีผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
 File size : 0.154 MB.
 Type : pdf
02-03-2554สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(1,588)
มีความประสงค์จะขอข้อมูลบุคลากร เพื่อ...................................................
 File size : 0.029 MB.
 Type : pdf
02-03-2554สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(2,233)
ชื่อบัญชี   เลขที่บิล   รายการ   จำนวนเงิน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
03-11-2553กรมสรรพากร
(2,592)
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านาย / นาง / นางสาว ..........................พนักงาน.......................สังกัด........................
 File size : 0.026 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(49,134)
ข้าพเจ้า......................... ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง......................ระดับ …..  รับเงินเดือนขั้น…………….. บาท 
 File size : 0.051 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(17,855)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.