หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
42K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญขั้นตอน และผลการด าเนินการเมื่อครั้งผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

 File size : 0.702 MB.
 Type : pdf
22-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(853)
ผลงานเผยแพร่ การขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองกรณี ของ“บริษัท นิฮอนวาโซอุ (ไทยแลนด์) จำกัด” ประกอบการเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ
(ความรู้ในการประกอบธุรกิจ | คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
คนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

 File size : 0.868 MB.
 Type : pdf
22-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(809)
การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท

 File size : 0.732 MB.
 Type : pdf
22-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(776)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นบุคคลล้มละลายจะสามารถลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการบริษัทได้หรือไม่
 File size : 0.742 MB.
 Type : pdf
22-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(756)
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม (Value Creation Handbook) จัดทำ ขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์โดยมีวัตุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย 

 File size : 2.225 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(812)
ต้นแบบการประเมินสถานะทางธุรกิจ และต้นแบบเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ (Entrepreneur Diagnosis Model) เป็นเครื่องมือสำหรับการวัดประสิทธิภาพองค์กรและศักยภาพของผู้นำองค์กร 

 File size : 5.655 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(809)
ห้างหุ้นส่วน คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำการค้าร่วมกัน เพื่อแสวงหากำ ไร และแบ่งผลกำ ไรจากการดำ เนินกิจการนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถ ลงหุ้นด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ ถ้าลงหุ้นด้วย ทรัพย์สิน หรือแรงงาน ต้องตีราคาเป็นจำ นวนเงิน 

 File size : 9.965 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(799)
การสร้างธุรกิจ ไม่จำ เป็นต้องเริ่มจากการมีเงินลงทุนจำนวนมากก่อน แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ต้องการประกอบธุรกิจ ต้องการจะประสบความสำ เร็จในชีวิต
 File size : 17.743 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(778)
คู่มือ “รวมคำศัพท์เทคนิค ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 File size : 12.244 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(804)
Create a team and a plan ในหลายองค์กรผู้บริหารทางการเงิน (CFO) จะเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้าน การควบคุมภายในภายใต้กรอบ COSO (COSO Framework) โดยประสานงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 File size : 0.243 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(890)
มาตรฐานการรับรู้รายได้ได้นำเสนอเรื่องสำคัญที่พวกเราตั้งใจปรับปรุงและได้รวบรวมเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินเอาไว้ และมาตรฐานนี้จะขจัดปัญหาเรื่องความไม่สอดคล้องกันของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 File size : 0.241 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(857)
Generation Z (Gen Z) คือผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป ซึ่งในขณะนี้ บุคคลกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีจำนวนถึง 1ใน 4 ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา 
 

 File size : 0.38 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(746)
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของธรรมาภิบาล 10 ปี ภายหลัง จากการใช้ Sarbanes-Oxley Act” แปลจากบทความใน Journal ofAccountancy เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
 File size : 0.549 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(821)
Mueller มีความเชี่ยวชาญในระบบ ERP ทุกๆ ด้าน ได้แก่ (1) การรายงานทาง การเงิน (2) การบันทึกบัญชี และ (3) เช็คและกระบวนการสั่งจ่ายเงิน และเพราะ ความบกพร่องของระบบ จึงท าให้ Mueller และเพื่อนร่วมงานของเขาอีก 1 คน มีอำนาจในการอนุมัติเช็ค มูลค่าสูงถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 File size : 0.439 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(757)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ (Emerging Economies) และประเทศก าลังพัฒนา
(Developing Economies) ว่าจะมีการชะลอตัวในปีนี้ สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ

 File size : 0.503 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(802)
การรายงานเชิงบูรณาการ คือ การให้ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันและมองไปข้างหน้า ส่งผลต่อการตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 File size : 0.217 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(843)
Barrett Young และ Challen Edwards ทั้งสองคนเป็น CPAs และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งส านักงานบัญชี TheGreen Abacus พวกเขาได้รับทราบว่าบริษัทด้านวิศวกรรม Hendo Engineering นั้น ได้ระดมเงินทุนจาก ประชาชน (Crowdfunding) ผ่านเว็บไซต์ Kickstarter เพื่อผลิตสเก็ตบอร์ดลอยได้ (Hoverbaord) 

 File size : 0.435 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(793)
ในปัจจุบัน สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานที่มีกำไรขององค์กร คือ องค์กรที่มี จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์ เป็นองค์ประกอบหลักของการดำเนินธุรกิจ

 File size : 0.724 MB.
 Type : pdf
21-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(800)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.