หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   บทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้ง 20 กลุ่ม 
21K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราไม่สามารถหยุดเวลาไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเปลี่ยนไปในทุก ๆเสี่ยววินาที มีทั้งที่ตาเรามองเห็นสัมผัสได้ 

 File size : 0.341 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(643)
เป็นเรื่องธรรมดาที่องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการผชิญกับภาวะวิกฤต จะมากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไป แต่ที่แน่นอนคือ ต้องผ่านสภาวะทีเลวร้ายแบบนันมาบ้าง

 File size : 0.382 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(687)
ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้วก็ตาม แต่สําหรับภาคธุรกิจผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

 File size : 0.314 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(635)
ปัจจุบันนี้ในหลายประเทศในอาเซียน รวมไปถึงประเทศไทยของเรากําลังก้าวสู่สังคมการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากขึ้นอีกในอนาคต

 File size : 0.417 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(669)
แผนธุรกิจ (Business Plan) คือการนําความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทําในการประกอบธุรกิจตังแต่ขันตอนการเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
 File size : 0.495 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(665)
การขอเงินสนับสนุนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่น่าเสียหายอะไร และก็เป็นเรื่องที่ควรทําถ้าคุณมีความคิดที่ดีแต่ขาดเงินทุนในการเริ่มต้น แต่การจะได้มาซึ่งเงินทุนนัน 
 File size : 0.484 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(715)
มีปัจจัยมากมายหลายประการทีเดียวที่ทําให้เหล่าผู้ประกอบการไม่สามารถฝ่าด่านอรหันต์ของสถาบันการเงิน ไปถึงเงินทุนที่จะนํามาใช้ได้ 
 File size : 0.328 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(673)
การมีธุรกิจเป็นของตนเองคงเป็นความฝันของใครหลายๆ คนครับเพราะว่าคงไม่มีใครอยากเป็นมนุษย์เงินเดือนทํางานให้คนอื่นตลอดชีวิต 
 File size : 0.305 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(680)
ทุกการเริ่มต้นล้วนแล้วแต่มีอุปสรรค รวมไปถึงการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs ซึ่งทุกกิจการล้วนแล้วแต่ต้องการให้ธุรกิจของตนเปน Startup 
 File size : 0.328 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(660)
“เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” เป็นคํากล่าวที่ยังไม่เคยล้าสมัยเลยสําหรับใครก็ตามที่มีความต้องการลงทุนเพื่อเริ่มธุรกิจใหม่ๆ 

 File size : 0.418 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(658)
ในการที่เราจะทําธุรกิจใดๆ ให้ประสบความสําเร็จก็ตาม เราควรที่จะมีการวางแผนที่ดีเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอเพราะถ้าเราไม่วางแผนและเริ่มต้นทําธุรกิจเลย

 File size : 0.677 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(659)
ในช่วงที่เข้าสู่ยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน โอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้น ตลาดที่ใหญ่มากขึ้น กลยุทธ์ทางการค้าแบบใหม่จึงถูกคิดและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
 File size : 0.42 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(656)
ในยุคที่การสื่อสารขั้นพื้นฐานอย่าง วิทยุ สื่อโทรทัศน์ เริ่มมีบทบาทและความสําคัญน้อยลง 
 File size : 0.572 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(685)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.