หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารงานธุรการ 
324K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การเปลี่ยนที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
 File size : 0.896 MB.
 Type : pdf
18-11-2554อ้างอิงจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,711)
การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่
 File size : 1.343 MB.
 Type : pdf
18-11-2554อ้างอิงจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,265)
คนต่างด้าวรายใดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนนั้น
 File size : 0.401 MB.
 Type : pdf
18-11-2554อ้างอิงจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,269)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
 File size : 0.109 MB.
 Type : pdf
18-11-2554อ้างอิงจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,485)
จำนวน   รายการ   ราคาปลีก   ราคา   จำนวนเงิน
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(10,113)
ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าตามรายการข้างต้น ถูกต้องแล้ว กรุณาเซ็นชื่อกำกับ
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(8,663)
สำหรับรถยนต์บรรทุก, รถยนต์นั่ง ผลัดที่.....................หมายเลขรถ...........................  
 File size : 0.052 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(8,544)
รถเลขทะเบียน...................................พนักงานขับรถ..............................เริ่มใช้รถเมื่อเลข กม. ที่.....................
 File size : 0.052 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(6,345)
ถึง..............................จาก หน่วย/แผนก......................บริษัท................................จำกัด
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(10,358)
ชื่อบริษัท Name company........... ที่อยู่ Address.......... โทร Tel..........แฟกซ์ Fax........
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,324)
แผนก/ฝ่าย........................รหัสแผนก/ฝ่าย...........................สำหรับงาน....................................
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,527)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................ตำแหน่ง...............ขอเบิกวัสดุเพื่อ..............................
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(5,838)
ชื่อบริษัท..............ที่อยู่...............โทร.........แฟกซ์............ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี................
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,075)
กรณีทดแทนตำแหน่งเก่า   โปรดระบุชื่อพนักงานที่ออกงาน..........................................
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(1,778)
ถึงหน่วยคลังพัสดุ   โปรดสั่งซื้อของตามรายการดังนี้   รายการ.......................................
 File size : 0.051 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(3,280)
ประเภทการใช้งาน ก. รถยนต์นั่ง    เพื่อ....................ข. รถยนต์ตู้โดยสาร   เพื่อ..............
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(2,465)
ชื่อ-สกุล.................ตำแหน่ง...........หน่วยงาน.............ลงชื่อเช้า..............ลงชื่อบ่าย...............
 File size : 0.061 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(1,565)
ชื่อ...................นามสกุล................อายุ .................ปี การศึกษา..................ประสบการณ์........................
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(2,396)
จำนวนปีที่เข้าทำงาน (นับตั้งแต่บรรจุ)........................ปี อัตราเงินเดือนปัจจุบัน....................สาเหตุที่ขอกู้......................
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(1,777)
วันที่...........เดือน............พ.ศ.........สำเนา............................
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(2,351)
บันทึกการทำงานประจำปี................................ หมายเลข...................................................
 File size : 0.067 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(2,513)
นอกจากใบผ่านนี้แล้ว ผู้ที่เข้ามาในบริเวณโรงงานทุกท่านจะต้องติดใบอนุญาต
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(1,547)
เลขที่ใบสั่งซื้อ / PO NO. : …………วันที่ / DATE :……………QUOTATION NO. : ……………………
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(4,244)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.