กรรมการต้องถูกไล่ออกโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เท่านั้น
Download