ถือหุ้น 20% ของทุน …อนุมัติจ่ายเงินปันผลเสียเอง
Download