เสกหุ้นสามัญผ่านรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมการ
Download