กรรมการบริษัทต้องตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
Download