การโอนหุ้นที่ไม่มีพยานลงลายมือชื่อในหนังสือโอนหุ้นเป็นโมฆะ
Download