ไม่ได้ระบุเลขหมายของหุ้นในหนังสือโอนหุ้นก็ไม่เป็นโมฆะ
Download