ประตูคือจุดจ่ายกระแสพลัง (ฉบับที่ เดือน 54 เมษายน-พฤษภาคม 2552)
Download