ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียรพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553
Download