บทความที่ 1: Update การควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของ COSO 2013
Download