ผลงานเผยแพร่ ข้อพิพาทเกี่ยวกับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมีคำสั่งทางปกครอง กรณีของ “บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด” ประกอบการเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ
Download