ผลงานเผยแพร่ การขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองกรณี ของ“บริษัท นิฮอนวาโซอุ (ไทยแลนด์) จำกัด” ประกอบการเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ
Download