ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง - กุ้ยหยาง - กว่างโจว - ฮ่องกง) ระหว่างวันที่ 3 - 10 พฤษภาคม 2559
Download