สรุปผลการศึกษาดูงานต้นแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการสร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Download