สรุปผลการเดินทางสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้าในภูมิภาคเอเชียใต้สู่อาเซียน (BIMSTEC-ASEAN) ณ สาธารณรัฐอินเดีย
Download