ไม่ยอมจ่ายหนี้แต่จ่ายเป็นเงินปันผล 1(กลโกงลูกหนี้)
Download