หน้าธุรกิจเหลือเชื่อ!    ในประเทศ    TOWS Matrix Analysis ในธุรกิจแฟรนไชส์
3.9K
11 พฤษภาคม 2564

TOWS Matrix Analysis ในธุรกิจแฟรนไชส์
 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
จุดแข็ง + โอกาส 
(Strength + Opportunity)
ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส)
 
กลยุทธ์เชิงรับ (ST )
จุดแข็ง + อุปสรรค 
(Strength + Threats)
ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค
 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
จุดอ่อน + โอกาส 
(Weakness + Opportunity)
ใช้โอกาสลดจุดอ่อน
 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) 
จุดอ่อน +อุปสรรค 
(Weakness + Threats)
แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค
ธุรกิจเหลือเชื่อที่น่าสนใจ