หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.7K
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 
Organization KRABI TOURISM ASSOCIATION
รายละเอียด
1.   ประวัติความเป็นมาของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2537  โดยมีนายสมศักดิ์  กิตติธรกุล  เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ท่านแรก  มีกำหนดวาระคราวละ  2  ปี
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน  มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งนายกสมาคมฯ  ดำรงตำแหน่งวาระละ  2  ปี  ดังนี้
พ.ศ.  2537-2540        นายสมศักดิ์    กิตติธรกุล
พ.ศ.  2540-2542        นายอมฤต    ศิริพรจุฑากุล
พ.ศ.  2542-2544        นายธรัช        ธนิตตนนท์
พ.ศ.  2544-2546        นายธรัช        ธนิตตนนท์
พ.ศ.  2546-2548        นายอิทธิฤทธิ์    กิ่งเล็ก
พ.ศ.  2548-2550        นายอิทธิฤทธิ์    กิ่งเล็ก
พ.ศ.  2550-2552        นายอมฤต    ศิริพรจุฑากุล
พ.ศ.  2552-2554        นายอิทธิฤทธิ์    กิ่งเล็ก
พ.ศ.  2554-ปัจจุบัน     นายอิทธิฤทธิ์    กิ่งเล็ก
 
2.   วิสัยทัศน์    “นำกระบี่สู่สากล”
 
3.   ภารกิจหลักของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
•    ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
•    ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  เน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  รวมถึงการส่งเสริมด้านการกีฬา
•    พัฒนาบุคลากรและสถานประกอบการให้มีมาตรฐานระดับสากล
•    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•    สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
 
ที่ตั้ง 289/22 ถนน อุตรกิจ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง กระบี่ 81000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 075-623944
โทรสาร 075-623955
อีเมล์ info@krabi-tourism.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 9,688 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด