หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
13K
7
85
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
SMEs
องค์กร สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย 
Organization THE THAI TAPIOCA TRADE ASSOCIATION
รายละเอียด
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ให้การส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การค้ามันสำปะหลังในประเทศไทยเป็นปีที่ 54 สมาชิกสมาคมฯ ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับวงการค้ามันสำปะหลังของไทยมาโดยตลอด มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง นำเงินตราเข้าประเทศ สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความมั่นคง  นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อเชื่อมโยงกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
 
สมาคมฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2506 โดยการรวมตัวของกลุ่มพ่อค้าส่งออกสินค้าพืชไร่ สมาชิกประกอบด้วยผู้ส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง ลานมัน โรงอัด โรงแป้ง โรงงานเอทานอล สารให้ความหวาน พ่อค้าคนกลาง และสมาชิกจากต่างประเทศจำนวนมาก
 
ชื่อผู้ติดต่อ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
ที่ตั้ง เลขที่ 92/58 อาคารสาทรธานี(2) ชั้น 20 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-234-4724, 02-234-0620, 02-236-6874
โทรสาร 0-2236-6084
อีเมล์ ttta@ttta-tapioca.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 85 คะแนน
มีผู้เข้าชม 13,073 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 7 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด