หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
13K
11
4
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย 
Organization THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION
รายละเอียด
นับแต่ปี พ.ศ. 2499 เป็นปีที่สมาคมฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งและได้รับอนุญาตเป็นทางการในปีถัดมา จากปีที่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลา 50 ปี หรือ 5 ทศวรรษ มองย้อนหลังกลับไปก่อนปี พ.ศ. 2499 วงการค้าผู้ส่งออกยังทำการค้าแบบต่างคนต่างค้า จึงทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย ดังนั้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2499 มีผู้ส่งออกจำนวน 29 ราย ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “สมาคมพืชผลขาออก” ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นที่ภัตตาคารท่งเทียน ถนนเยาวราช อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ผลการประชุมได้เลือกตั้งกรรมการผู้เริ่มก่อการขึ้นหนึ่งชุด โดยมี นายสุวรรณ วีระผล 
ผู้แทนบริษัท วีระผล จำกัด เป็นประธานและเป็นผู้ดำเนินงานจดทะเบียนสมาคมและให้ตราชื่อสมาคมขึ้น เรียกว่า “สมาคมผู้ส่งพืชพันธุ์ไทยออกนอก”
          ในขณะนั้นสมาคมฯยังไม่มีสถานที่แน่นอน เพียงแต่ตั้งสำนักงานชั่วคราวไว้ในบริษัท เลียงเซ้งแอนด์โก จำกัด ในขณะที่การก่อตั้งสมาคมฯ กำลังดำเนินการขออนุญาตในปี พ.ศ. 2500 อยู่นั้น ชุมนุมขนส่งทางน้ำได้ส่งเสริมให้กรรมกรมีส่วนได้รับเงินปันผลจากเจ้าของกิจการเรือฉลอม แต่ไม่ได้รับความสำเร็จ จึงเกิดมีการนัดหยุดงานขึ้น ซึ่งทำให้กิจการส่งออกต้องหยุดชะงัก ผลกระทบตกหนักอยู่กับพ่อค้าส่งออกทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง คณะกรรมการผู้เริ่มก่อตั้ง จึงได้เร่งรัดการดำเนินงานขึ้น มีการประชุมด่วนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2500 ที่ประชุมได้ตัดสินใจเช่าสถานที่จัดตั้งเป็นสำนักงานสมาคมฯ ขึ้น ณ ตึกเลขที่ 174 ตรอกกะทะ ถนนทรงวาด  ตำบลจักรวรรดิ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร
 
           ต่อมาปี พ.ศ. 2501 ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ สมาคมฯ ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ให้ก่อตั้งสมาคมฯ ในรูปถาวรได้ จึงเรียนเชิญ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกประภาส จารุเสถียร เป็นผู้อุปถัมภ์สมาคมฯ และทำพิธีเปิดป้ายสมาคมฯ
 
           ในปี พ.ศ. 2509 สมาคมฯ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2509 ให้เปลี่ยนชื่อสมาคมฯ ใหม่โดยให้ชื่อว่า “สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย” หรือ “THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION” โดยที่ประชุมแต่งตั้งให้นายชิน ชูตระกูล นายกสมาคมฯ ประธานกรรมการควบคุมเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน ที่กรมการค้าภายใน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2509  และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมฯ ตามใบอนุญาตสมาคมการค้า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2509
 
           ปี พ.ศ. 2512 นายกำจาย เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ ในขณะนั้น ได้มองหาสถานที่ใหม่เนื่องจากที่ตั้งของสมาคมฯ เดิม  ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ไม่สะดวกกับการติดต่อ ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ย้ายที่ทำงานของสมาคมฯ มาอยู่ ณ เลขที่ 52/17-18 อาคารไทยลายทอง ถนนสุรวงศ์  อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยเช่าจากสภาการชาดไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2513
 
           ต่อมาปี พ.ศ. 2531 ปริมาณงานของสมาคมฯ ได้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับ ทั้งในด้านการติดต่อประสานงานกับทางราชการ สมาชิกของสมาคมฯ และภาคเอกชนอื่น ๆ จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 42 รายในระยะเริ่มแรกจนถึงปี 2526 มีสมาชิกสามัญสูงถึง 414 ราย รวมทั้งจำนวนพนักงานของสมาคมฯ ก็ได้เพิ่มขึ้นด้วย ทางคณะกรรมการ  โดยมีคุณกำจาย เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ มีความเห็นว่า กิจการของสมาคมฯ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ สมาคมฯ สมควรที่จะมีสำนักงานเป็นกรรมสิทธิ์แทนการเช่า ที่ประชุมจึงได้มีมติให้จัดซื้ออาคารชุดสาธรธานี (อาคาร 2) ชั้น 11เลขที่ 92/26-27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน    และได้ย้ายเข้ามาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2531 ต่อมาคณะกรรมการได้ประกอบพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่นี้ (ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2531โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน เป็นประธานในพิธี
 
           ในปี พ.ศ. 2549 สมาชิกได้เลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อมาบริหารงานสมาคมฯ ทางคณะกรรมการได้เลือกตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยเลือกให้ น.ส.สุนันท์ สิงห์สมบุญ เป็นนายกสมาคมฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นนายกผู้หญิงคนแรกตั้งแต่สมาคมฯ ก่อตั้งมา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการได้เสียสละเวลามาบริหารให้กับสมาคมฯ จนมีรายได้สามารถทำให้สมาคมฯ มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น มีผลงานเป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิก ดังนั้นเมื่อครบวาระแรก จึงได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกเข้ามา
บริหารอีกครั้ง ซึ่งเป็นวาระที่ 2 คณะกรรมการโดย น.ส.สุนันท์ สิงห์สมบุญ นายกสมาคมฯ ได้บริหารงานและทำให้สมาคมฯ มีเสถียรภาพเพิ่มขี้น มีผลงานเป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิก จึงได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกมาบริหารงานสมาคมฯ ติดต่อกันถึง 3 วาระ
 
 
 
 
ที่ตั้ง 92/26-27 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 11 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-234-4387,02-237-6790
โทรสาร 02-667-0178
อีเมล์ thaimaize@tmpta.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 4 คะแนน
มีผู้เข้าชม 12,825 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 11 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด