หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.5K
3
5
สมาคมประกันชีวิตไทย
SMEs
องค์กร สมาคมประกันชีวิตไทย 
Organization Underwriters Association
รายละเอียด
ประวัติสมาคมประกันชีวิตไทย
     ในช่วงปี 2495 ผู้ดำเนินการธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
ได้ประชุมปรึกษาหารือในการที่ จะจัดตั้งองค์กรกลาง
สำหรับธุรกิจประกันชีวิตขึ้นและ ได้จัดตั้งคณะทำงานที่มาจาก
บริษัทประกันชีวิต จำนวน 10 คน จาก 10 บริษัทขึ้น เพื่อดำเนินการดังกล่าว
 
ต่อมาในปี 2496 คณะทำงานดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือต่อกรมตำรวจ
เพื่อจัดตั้งสมาคมประกันชีวิต แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
 
1.ส่งเสริมการรับประกันชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
2.ปลูกฝังความสามัคคีระหว่างบริษัทประกันชีวิต
3.ช่วยเหลือรัฐบาลในการควบคุมบริษัทประกันชีวิตอย่างใกล้ชิด
4.ประสานงานให้สอดคล้องต้องกันกับนโยบาลรัฐบาล
 
      อธิบดีกรมตำรวจได้ลงนามอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2496 และคณะทำงานได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียน
เป็นสมาคมฯ ต่อสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2496 ในที่สุดสมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทย
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2499
 
     ต่อมาในปี 2510 ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกันชีวิต ประกาศใช้เพื่อควบคุมการดำเนินงานของ ธุรกิจประกันชีวิตแห่งประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ และในวันที่ 9 พฤศจิกายน t2510 สมาคมประกันชีวิตไทยได้ เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับของพระราชบัญญัติการค้า พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นสมาคมประกันชีวิตไทย มีสมาชิกอยู่ 8 บริษัท คือ
 
  1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
  2. บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด)
  3. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด)
  4. บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา (ปัจจุบันคือ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))
 
ที่ตั้ง เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-679-8080
โทรสาร 02-679-7099
อีเมล์ tlaa@tlaa.org
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/tlaa.org
Youtube 
www.youtube.com/user/tlaautube
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,466 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด