หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.0K
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
SMEs
องค์กร สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย 
Organization THAI FERTILIZER AND AGRICULTURAL SUPPLIES ASSOCIATION
รายละเอียด
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2514 โดยการรวมตัวของผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “สมาคมการค้าและการสั่งปุ๋ยไทย” และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พุทธศักราช 2518 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกของสมาคมจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร
 
 
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตร ที่มีคุณภาพช่วยส่งเสริม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้า สามารถส่งออกผลิตผลทางการเกษตร แข่งขันกับนานาประเทศ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรือให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ และติดต่อประสานงานกับภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยจะทำหน้าที่สร้างสรรค์และส่งเสริมกิจการของสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทางการเกษตร และการค้าระหว่างประเทศ ทั้งต่อประเทศชาติและส่วนรวม

รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกที่ประกอบการเกี่ยวกับการเกษตร โดยการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยหาแนวทางความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแผนใหม่ และการส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในแนวทางที่ถูกต้องดีงามอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง เพราะการประกอบธุรกิจของสมาชิกขึ้นอยู่กับข้อสรุปที่ว่า “เกษตรกรจะต้องคงอยู่คู่ประเทศไทย” เพราะถ้าเกษตรกรอยู่ดีกินดี ท่านสมาชิกทั้งหลายก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ตลอดไป
 
 
ที่ตั้ง 106 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02-448-7616
โทรสาร 02-448-7616
อีเมล์ thaifertasso@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 6,003 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด