หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
10K
7
5
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 
Organization HOUSING BUSINESS ASSOCIATION
รายละเอียด
ในอดีตเมื่อปี พ.ศ.2533 ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินได้เกิดวิกฤติเนื่องจากสถาบันการเงินต่างๆ ในช่วงนั้น โดยเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ชะลอการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าโครงการจัดสรร จึงก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ มิเพียงเท่านั้น ยังส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องและแรงงานอีกเป็นจำนวนมาก 
 
จากปัญหาดังกล่าว เจ้าของกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงได้ปรึกษาหารือถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยที่ประชุมเจ้าของกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีมติให้จัดตั้ง ชมรมลูกค้าโครงการ ธอส. ขึ้น โดยมี พ.ต.อ.(พิเศษ) จิระ เครือสุวรรณ เป็นประธานชมรม มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยหวังความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจในระยะแรกไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมและเสร็จสิ้นในทันท่วงที่ เนื่องจากพบว่าการชะลอสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเพียงปัญหาขั้นพื้นฐานปัญหาหนึ่งเท่านั้น ยังมีปัญหาอื่นๆ อีกหลายด้านที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข เช่น ด้านระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของรัฐที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจบ้านจัดสรร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณความต้องการของตลาดและการผลิตที่อยู่อาศัย ปัญหาเงินทุน และอื่นๆ อีกนานัปการ อีกทั้งชมรมฯเป็นองค์กรที่มีขอบเขตหน้าที่จำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทั้งหมด คณะกรรมการชมรมจึงได้มีมติให้จัดตั้งเป็นสมาคม เพื่อให้มีบทบาทและหน้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร โดยได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2524 ตามพ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 มีตราสัญลักษณ์ประจำสมาคมเป็นรูปบ้านอยู่ในลูกโลก ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 77/60 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
 
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรได้มีการคัดเลือกตัวแทนนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคม จากสมาชิกสมาคม โดยนายกสมาคมและดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่มีการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สมาคมมีนายกสมาคมมาแล้วทั้งสิ้น 8 ท่าน
 
ที่ตั้ง 77/60 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 16 E ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-440-1274-6
โทรสาร 02-440-1276,02-440-0381
อีเมล์ admin@housingbiz.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,044 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 7 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด