หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.4K
3
5
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
Organization Thai Contractors Association Under H.M. The King
รายละเอียด
เดิมสมาคมนี้เรียกว่า “สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม” จดทะเบียนเป็นสมาคมตามพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2471 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 
1.เพื่อส่งเสริมวิชาความรู้แห่งการช่างให้เจริญเทียบทันสมัยนิยมและเพาะปลูกความรู้ในทาง วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ โดยมีการประชุม ฟังบรรยายแต่งเรื่องขึ้นพิมพ์สู่กันอ่าน ประชุมหารือหรือแสดงคารมในวิทยาการและข้อความอันเกี่ยวกับการช่างโดยทั่วไป
2.เพื่อส่งเสริมสมานความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างนายช่าง โดยการคบหาสมาคมเชื่อมต่อกิริยาอัธยาศัย
3.เพื่อรักษาฐานและความประพฤติของนายช่างให้เชิดหน้าชูตาเป็นที่นับถือเลื่อมใส ของคนทั่วไป
4.นอกจากประโยชน์ทั้ง 3 ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สมาคมจะเป็นสถานที่เพาะปลูกกิจการอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และให้ความสะดวกแก่นายช่าง ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นว่า เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความมุ่งหมายของสมาคม สำเร็จได้ด้วยดี ไม่เป็นปรปักษ์แก่พระ    ราชกำหนดกฎหมาย

หมายเหตุ:ก่อนหน้านี้ เมื่อ 25 ปีมาแล้ว ในกรุงสยามได้เคยตั้งสมาคมมาแล้ว แต่สมาชิกโดยมากเป็นชาวต่างประเทศ มีคนไทย2คนเท่านั้นได้เคยมีการประชุมและปาฐกถา แต่ต่อมาพบน้อยเข้าทุกทีจนเลิกไปเงียบๆ
 
ที่ตั้ง เลขที่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-251-4471-3
โทรสาร 02-251-4474
อีเมล์ office@tca.or.th
webmaster@tca.or.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/ThaiContractorsAssociation
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,435 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด