หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
20K
4
9
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย 
Organization THE ASSOCIATION OF THAI TOUR OPERATORS
รายละเอียด
ประวัติสมาคม
 
เดิมชื่อ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภายในประเทศ  ต่อมา ได้จดทะเบียน  เปลี่ยนชื่อเป็น   สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) เมื่อวันที่วันที่ 5 พฤศจิกายน  2529

วัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท)
 
  1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วม มือระหว่างผู้ประกอบอาชีพท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ
  2.เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่อง เที่ยวของคนไทยภายในประเทศเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชนบท
  3.เพื่อส่งเสริมการประกอบ วิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวภายในประเทศ
  4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม
  5.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้าง งาน และบุคลากรที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  6.เพื่อพัฒนาการบริการด้านการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานที่ดีเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
  7.เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน เผยแพร่ และเปลี่ยนความคิดเห็นข่าวสารประสบการณ์และวิชาทางการท่องเที่ยว
  8.เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก ผู้ใช้บริการ และผู้บริโภค
  9.เพื่อให้ความร่วมมือ เจรจาทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันในธุรกิจท่องเที่ยว
10.ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุกเกอร์
 
ที่ตั้ง 108/230 ม.7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 02-972-3558
โทรสาร 02-972-3559
อีเมล์ atto-thai@hotmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 9 คะแนน
มีผู้เข้าชม 19,967 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด