หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.5K
2
10
สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
SMEs
องค์กร สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
Organization The Feedstuff Users Promotion Association
รายละเอียด
ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ
 
        สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2530 โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมผู้ค้าและนำเข้ากากถั่วเหลือง"
 
ก่อนหน้า ที่จะได้จดทะเบียนเป็นสมาคมการค้าได้มีการรวมกลุ่มกันของผู้สนใจเป็นชมรมผู้ค้ากากถั่วเหลืองก่อน ซึ่งมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2529  ณ โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ โดยมีนายสมเกียรติ  เหล่าทวีสุข เป็นประธานที่ประชุม
 
        ต่อมาเมื่อมีการจดทะเบียนตั้งเป็นสมาคมเรียบร้อยแล้ว โดยมีที่ทำการของสมาคมเลขที่ 98 ซอยอนุมานราชธน 1 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร  โดยมีนางวิจิตรา  สุขะมงคล เป็นนายกสมาคมฯ และมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดแรกซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี คือวาระปี 2530 และ 2531
 
       ต่อมาในสมัยที่ 2 ซึ่งได้มีการประชุมกัน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2532 โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ โดยนายสมเกียรติ  เหล่าทวีสุข เป็นนายกสมาคมฯและนางวิจิตรา  สุขะมงคล ได้รับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์
 
       ต่อมาสมาคมฯได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์"  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมของสมาชิก ซึ่งดำเนินการรวมถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นด้วย มิได้จำกัดเฉพาะกากถั่วเหลืองอย่างเดียว และได้ย้ายที่ทำการสมาคมมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ 30 - 34 ถนนมเหสักข์ 3 แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก   กรุงเทพฯ   15000
 
       เป็นที่น่ายินดีว่า นับจากที่ได้มีการก่อตั้งสมาคมฯมา สมาชิกของสมาคมฯได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากเริ่มต้นมีเพียง 14 ราย มาจนถึงขณะนี้  มี  22 ราย ขณะนี้มีนายกวีวุฒิ  เนื่องจำนงค์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และนายมงคล  เหล่าทวีสุขเป็นเลขาธิการสมาคม ในช่วงวาระปี 2552 - 2554
 
วัตถุประสงค์ 
 
 สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 
1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิต  การค้า  และการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
2.สนับสนุนและช่วยเหลือแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าของสมาชิก
3.ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารทางการค้า ตลอดจนทำการวิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์
4.ขอข้อมูลสถิติหรือเอกสาร หรือทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
5.ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐาน
6.ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ โดยเฉพาะให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี  ในปริมาณที่เพียงพอแก่ความต้องการภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
7.ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองอเว้นการปฏิบัติ  เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
8.ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
9.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ
10.ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
11.ไม่ประกอบกิจการค้าหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
ที่ตั้ง 30-34 ถนนมเหสักข์ 3 แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-235-4047 -50
โทรสาร 02-235-4046
อีเมล์ fupa@feedusers.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,483 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด