หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.4K
4
สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
SMEs
องค์กร สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย 
Organization THAI INDUSTRIAL REFRIGERATION ASSOCIATION
รายละเอียด
ประวัติสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
 
ในราวกลางปี 2534 ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีนโยบาย ให้มีระบบความปลอดภัย สำหรับโรงงานผลิตน้ำแข็ง ห้องเย็น และภาชนะแรงดันทั้งหมด แต่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ มีการรวบรวมกลุ่มบริษัท เครื่องทำความเย็น เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับมาตรฐานและ แนวทางในการตรวจสอบ เพื่อออกหนังสือรับรอง ความปลอดภัย
 
-23 ธค. 34 ผู้แทนจากบริษัท เครื่องทำความเย็น 21 บริษัท ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก กองความปลอดภัยโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 4 ท่าน ประชุมเห็นควร ให้มีการรวมตัวของบริษัท ผู้ประกอบการด้านเครื่องทำความเย็น โดยก่อตั้งเป็นสมาคม
-เม.ย. 2535 จดทะเบียนสมาคมในชื่อ "สมาคมอุตสาหกรรม เครื่องทำความเย็นไทย" โดยมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 10 ราย และได้รับใบอนุญาต สมาคมการค้า เมื่อ 17 ธ.ค. 2535
-1 ม.ค.41 เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย" ชื่อย่อ ส.ย.ท. หรือ (THAI REFRIGERATION ASSOCIATION) ใช้ตัวย่อคือ TRA
 
วัตถุประสงค์ของสมาคม
 
-ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
-สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ
-แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในเชิงวิชาการ ข่าวสารการค้า การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ในสาขาเครื่องทำความเย็น
-ขอทราบสถิติหรือเอกสาร จากสมาชิก ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
-ส่งเสริมคุณภาพของเครื่องทำความเย็น ให้ได้มาตรฐานที่ดี วิจัยและปรับปรุงการผลิต การค้าให้ได้ผลยิ่งขึ้น
-ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงาน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ กับส่วนราชการ ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค
-ส่งเสริมและหาช่องทางสนับสนุน การขยายตลาดจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
-เป็นตัวกลางทำความตกลง หรือวางระเบียบ ให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ ปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ของสมาชิก ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
-ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
-เพื่อการค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริม และอบรมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ภายในประเทศก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับ ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้
-เพื่อจัดฝึกอบรม เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการควบคุมดูแลระบบ เครื่องทำความเย็น ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 
ที่ตั้ง 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-328-1035-49
โทรสาร 02-328-1245
อีเมล์ tra@thairefrig.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 8,400 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด