หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.2K
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย 
Organization THE ASSOCIATION OF THAI CONCRETE PRODUCT INDUSTRY
รายละเอียด
ประวัติความเป็นมา
 
จากการพบปะสังสรรค์กันครั้งแรก ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม โดยในขณะนั้น ได้มีสมาชิกไม่กี่ท่าน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2521 สมาชิกในตอนนั้น เป็นผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซึ่งประกอบไปด้วย
 
1.คุณเกษม ฉันทไกรวัฒน์
2.คุณไพโรจน์ บรรเริงศรี
3.คุณนิพนธ์ ฉันทไกรวัฒน์
4.คุณทนุ มานะไชยรักษ์
5.คุณวิโรจน์ เหล่าศิริพงศ์
6.คุณวิชัย ตันธนสิน
7.คุณวีรชัย เอื้อวิไลจิต
8.คุณณรงค์ ชวสินธุ์
9.คุณเพิ่มศักดิ์ ธีระวาธิน
10.คุณสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
 
 
 
สมาชิกทุกท่านต่างเห็นด้วย ที่จะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันทุกเดือน จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านมีโอกาส
 
1.คลายเครียดในคนระดับเดียวกัน ในการพูดหรือการแสดงออก
2.ให้ครอบครัวคุ้นเคยกันมากขึ้น
3.ได้รับความบันเทิงในบางโอกาส
4.แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า ที่ปฎิบัติตัวไม่เหมาะสม
5.แลกเปลี่ยนข้อมูล และราคาวัตถุดิบ
6.ช่วยเหลือจัดผลิตภัณฑ์ ให้ซึ่งกันและกัน ในราคาพิเศษ
7.แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
8.ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลต่างๆ
9.ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกด้วยกัน ในกิจกรรมต่างๆ
 
ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นสมาคม ทางกลุ่มได้ใช้ชื่อ “กลุ่มผู้ผลิตเสาเข็ม และผลิตภัณฑ์คอนกรีต” ใช้ชื่อย่อ ก.ข.ค.
 
จนกระทั่งมากลางปี 2537 สมาชิกทุกท่านเห็นว่า ควรก่อตั้งเป็นสมาคม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนกรีตให้มั่นคง และเสริมสร้างสังคมให้เจริญทัดเทียมนานาชาติ จึงได้มีการประชุมร่วมกันหลายครั้ง และท้ายสุด ก็ได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย” มาจนถึงปัจจุบันนี้
 
ที่ตั้ง 47/1 ถนนรัชดาภิเษก จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-939-0884-5
โทรสาร 02-939-0887
อีเมล์ atci@atci.org
info@atci.org
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/ATCIorg
Facebook 
www.facebook.com/atci.org
Youtube 
www.youtube.com/user/ATCIorg
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 8,243 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด