หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
15K
2
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
SMEs
องค์กร สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 
Organization Thai Valuers Association
รายละเอียด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า และ ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2539 ประกอบด้วยสมาชิกประเภทนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยตรง สมาคมได้กำหนดวัตถุประสงค์เอาไว้ดังต่อไปนี้
 
1.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อบทบาทของ “นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ” แก่ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐผู้ใช้บริการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนที่นักประเมินต้องเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้อง
 
2.มุ่งพัฒนาความรู้และมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้อยู่ในระดับสูงทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และสอดคล้องเหมาะสมกับเงื่อนไขและข้อจำกัดภายในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าผู้ใช้บริการในคุณภาพของงานบริการที่ได้รับตลอดเวลา
 
3.มุ่งพัฒนาระบบควบคุมดูแลจรรยาบรรณทางวิชาชีพของสมาชิกเพื่อให้มั่นใจว่า สมาชิกจะปฎิบัติงานภายใต้กรอบแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งมีกลไกของสมาคมฯ ที่จะตอบสนอง และพร้อมที่จะเข้าจัดการกับปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นได้ว่าการจัดการและตัดสินปัญหาทึ่เกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรม
 
4.เพื่อให้ความร่วมมือกับทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมาคมวิชาชีพอื่นในส่วนที่นักประเมินราคาอิสระจะเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องหรือเพื่อพัฒนาความเข้าใจร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาเพื่อสนับสนุนโดยตรงในบทบาทของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 
5.เพื่อเป็นตัวแทนทางวิชาชีพแก่สมาชิก โดยอำนวยประโยชน์ที่เหมาะสมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอก และการจัดองค์กรภายในให้มีการฝึกอบรมทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา และประสบการณ์ร่วมกัน
 
ที่ตั้ง 54 อาคาร บี.บี.ห้อง 3810 ชั้น 8 ถนน สุขุมวิท 21 (อโสก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-260-3880-1
โทรสาร 02-260-3925
อีเมล์ info@tva.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 14,721 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด