หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
11K
1
5
สมาคมกุ้งไทย
SMEs
องค์กร สมาคมกุ้งไทย 
Organization Thai Shrimp Association
รายละเอียด
สมาคมกุ้งไทย (เดิมชื่อ สมาคมผู้เลี้ยงผู้ผลิตและผู้ส่งออกกุ้งกุลาดำ) ได้จัดตั้งโดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยมีแนวคิดที่จะประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรม จากการดำเนินกิจกรรมได้ระยะเวลาหนึ่ง สมาคมฯ เห็นว่าควรมี
การประสานงานและดำเนินการกิจกรรมให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
 
ด้วยอุตสาหกรรมกุ้งไทย ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมั่นคง ประกอบกับความได้เปรียบทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้ไทยมีศักยภาพในการผลิต และการแปรรูปเพื่อส่งออกสินค้ากุ้ง ช่วงเวลาที่ผ่านมานับว่าไทยเป็นกลุ่มผู้นำทั้งการส่งออกและ ด้านเทคนิควิชาการเทคโนโลยีในการผลิตกุ้งมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมกุ้งยังคงต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการดำเนินการแก้ไขให้ทันกับเหตุการณ์ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ส่งออกกุ้งไทย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญอุตสาหกรรมกุ้งและต้องการ ให้เป็นธุรกิจกุ้งดำเนินอยู่ได้และมีความเจริญอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่จะทำเช่นนั้นได้จะต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของภาคผู้เลี้ยงและผู้ส่งออก สมาคมกุ้งไทยจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือของภาค อุตสาหกรรมเพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาและอุปสรรครวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย ให้ยั่งยืนตลอดไป
สมาคมกุ้งไทยได้รับอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ตามใบอนุญาตฉบับเลขที่ 9/2541 ทะเบียน
เลขที่ 337/2541 ออกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541
 
ที่ตั้ง 193/43 อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-661-8213-6
โทรสาร 02-661-8196
อีเมล์ thshrimp@cscoms.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 11,139 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด