หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
13K
6
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
SMEs
องค์กร สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
Organization The Thai Licensed Customs Brokers Association
รายละเอียด
 ประวัติความเป็นมา 
 
ในปี 2541 ถือได้ว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในธุรกิจตัวแทนออกของ โดยกรมศุลกากรได้ริเริ่มโครงการจัดอันดับตัวแทนออกของ เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติของตัวแทนออกของรับอนุญาตจะต้องมีดังนี้
 
• เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
• ไม่มีประวัติการกระทำผิด
• มีผู้ชำนาญการศุลกากรที่รับรองโดยกรมศุลกากรประจำบริษัท อย่างน้อย 1 คน
• จะต้องวางประกันไว้กับกรมศุลกากรเพื่อเป็นการประกันความเสียหายและความผิดพลาดเกี่ยวกับการทำงานทางด้านพิธีการศุลกากร
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (ส.ต.ท.)จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2541 โดยเป็นการรวมตัวกันของตัวแทนออกของรับอนุญาต จำนวนสมาชิก เมื่อเริ่มก่อตั้งมีทั้งสิ้น 79 ราย ปัจจุบัน จำนวนสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้ตัวแทนออกของรับอนุญาตจะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านพิธีการศุลกากรเหนือตัวแทนออกของทั่วไปที่ไม่ได้รับอนุญาต
 
ส.ต.ท. ในปัจจุบัน 
 
ส.ต.ท. ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคมที่ไม่หวังผลกำไร แต่เพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนของมวลสมาชิกต่อองค์กรภายนอก นับตั้งแต่ปี 2541 ดังนั้นกรมศุลกากรจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของ ส.ต.ท. ในฐานะที่เป็นตัวแทนของตัวแทนออกของรับอนุญาตทั้งหมด อีกทั้งทางส.ต.ท. ก็ได้มีส่วนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผลักดันให้เกิดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการนำเข้า-ส่งออกในประเทศ 
 
ทั้งนี้ ในการสร้างสมาคมให้เป็นที่ยอมรับนั้น ส.ต.ท. ถือเป็นหน้าที่หลักที่จะสร้างเสริมความรู้ความสามารถของตัวแทนออกของตัวแทนออกของรับอนุญาตให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกได้อย่างรวดเร็วและฉับไว ส.ต.ท. จึงได้จัดหลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทสมาชิก เพื่อให้สามารถพัฒนาในวิชาชีพต่อไปได้ นอกจากนี้แล้ว ส.ต.ท. ยังได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อสมาชิก และแจ้งให้สมาชิกทราบถึงข้อมูลเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงช่วยสมาชิกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานด้านตัวแทนออกของ
 
 
ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
 
 
 
ที่ตั้ง 75/32 ชั้นที่ 12 อาคารริชมอนด์ ออฟฟิศ ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-661-4005-8
โทรสาร 02-661-4009
อีเมล์ info@tlcb.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 12,667 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 6 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด