หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.9K
4
12
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย 
Organization THAI PET PRODUCT INDUSTRIES ASSOCIATION
รายละเอียด
วัตถุประสงค์.
 
1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
2.ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและการค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
3.สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ นิติบุคคล และบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรมการเงินหรือเศรษฐกิจ
4.เป็นตัวแทนของสมาชิกในการให้ข่าวสารข้อมูล และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนในการส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
5.เก็บรวบรวมสถิติ เอกสาร หรือข้อความใดๆ จากสมาชิกที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
6.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่าย ให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
7.ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
8.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับนิติบุคคล และบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
9.ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และการจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
10.ไม่ดำเนินการในทางการค้าหรือการเมืองอย่างใดทั้งนั้น รวมทั้งไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะสนุ๊กเกอร์หรือโต๊ะบิลเลียด
 
ที่ตั้ง 91 / 1 ชั้น 5A ห้อง 1 อาคารไชโย ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 02-612-2045
โทรสาร 02-612-2043
อีเมล์ pet_tpia@yahoo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 12 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,907 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด