หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.5K
1
5
สมาคมท่องเที่ยวดำน้ำไทย
SMEs
องค์กร สมาคมท่องเที่ยวดำน้ำไทย 
Organization Thai Diving Tourism Association
รายละเอียด
สมาคมท่องเที่ยวดำน้ำไทย

ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดการรวมตัวระหว่างธุรกิจ จากสองสาขา คือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจดำน้ำเพื่อให้เกิดการร่วมมือกันทางธุรกิจ ให้ส่งผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ประกอบการทั้งหมด สมาคมยังมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยวดำน้ำในประเทศ และพยายามที่จะทำให้กิจกรรมดำน้ำกลับมาเป็นที่นิยมมากกว่า ช่วงก่อน Tsunamiทั้งนี้เนื่องจาก กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจดำน้ำยังไม่เคยมีการรวมตัว และการประสานงานกัน อย่างเป็นทางการมาก่อน

ซึ่งการรวมตัวกันของกลุ่มธุรกิจทั้งสองกลุ่มนั้น จะเป็นประโยชน์ และผลดีต่อทั้งสองกลุ่มธุรกิจเป็นอย่างมากและ ยังสามรถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หันมา เที่ยว ในบ้านเราเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ในกลุ่มกิจกรรมดำน้ำนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก
 
  และ ในส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่มีจุดประสงค์ในการดำน้ำแต่หันมาเริ่ม หัดเรียนดำน้ำที่ประเทศไทยนั้นมีจำนวนสูงเกินคาด ทั้งนี้ถ้ามีการประชาสัมพันธ์และเกิดความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย สมาคมท่องเที่ยว ดำน้ำไทยเชื่อว่าทั้งสองกลุ่มธุรกิจสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ และความร่วมมือของสองกลุ่มธุรกิจนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการรวมตัวกันเช่นนี้

ทำให้เกิดการผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบและทำให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพ กลุ่มกิจกรรมดำน้ำนั้นเป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยว ต่างชาติให้เห็นความงดงามของแหล่งดำน้ำต่างๆตามแนวชายฝั่งของประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่สามารถ ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งทำให้ส่งผลให้เกิดรายได้เป็นเงินตราเข้าประเทศอย่างมหาศาล
 
สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
   
  1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวดำน้ำ
  2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทการท่องเที่ยวดำน้ำ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำน้ำ เพื่อให้เป็นประโยชน์การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนทำการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำน้ำ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำน้ำ
  4. ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำน้ำ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
  5. ส่งเสริมคุณภาพของการบริการท่องเที่ยวดำน้ำให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการบริการและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
  6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจ อันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำน้ำ
  7. ส่งเสริมการให้บริการท่องเที่ยวดำน้ำ ให้มีความเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การท่องเที่ยวดำน้ำได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
  9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำน้ำ
      10.     ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์
 
  
 
ที่ตั้ง อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 14 87/110 สุขุมวิท 63 เอกมัย ซอย3 เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 02-381-4220
โทรสาร 02-381-4461
อีเมล์ nutthapong@thaidivingtourism.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,462 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด