หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.1K
4
8
สมาคมตลาดสดไทย
SMEs
องค์กร สมาคมตลาดสดไทย 
Organization THAI FRESH MARKET ASSOCIATION
รายละเอียด
สมาคมการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัด ชื่อของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า "สมาคมตลาดสดไทย" เขียนชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า "TALADSOD THAI " เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าว่า "THAI FRESH MARKET ASSOCIATION" คำว่า "สมาคม" ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึง "สมาคมตลาดสดไทย"
 
วัตถุประสงค์สมาคมตลาดสดไทย
 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับตลาดสด โดยมุ่งหมาย ดังนี้
  • เพื่ออนุรักษ์ตลาดสดไทยให้คงดำรงวิถีการค้าแบบไทย
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้บริโภคในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาของตลาดสด
  • เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ ราคายุติธรรม และความปลอดภัยของสินค้าในตลาดสด
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดให้มีระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
  • เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพและประสานงานกับชมรม สมาคม ประกอบการ ธุรกิจอื่น องค์กรเอกชน และหน่วยราชการ
 2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 3. การวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้า อันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้น
 4. ขอสถิติหรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตดีขึ้น
 6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์
 7. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
 9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 10. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์
ที่ตั้ง 453/59 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-4122210
โทรสาร 02-7053883
อีเมล์ support@thaifreshmarket.net
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,064 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด