หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.6K
2
3
สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ 
Organization Young Thai Entrepreneurs Association
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ในบรรดานักธุรกิจรุ่นใหม่ และนึกธุรกิจผู้ใช้วิชาชีพในประเทศไทยและต่างประเทศ
  2. เพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ ทุกระดับ
  3. เพื่อให้การปฏิบัติงานและธุรกิจต่าง ๆ ได้มาตรฐานและบริการสังคมในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยมุ่งมั่นการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย
  4. เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่และนักธุรกิจผู้ใช้วิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตน ร่วมใจกันใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศไทยและระดับโลก
ความเป็นมา :
 
สืบเนื่องจากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้น และอยากเห็นความสัมพันธ์อันดีนี้ได้สืบสานจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยเฉพาะต้องการให้คนรุ่นใหม่ของชาวจีนโพ้นทะเล ในประเทศต่าง ๆ ได้รู้จักประเทศจีนดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถสืบทอดเจตนารมณ์และทำหน้าที่เป็น สะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีนให้สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นได้ต่อไป 
 
ดังนั้น เมื่อปี 2544 ทางรัฐบาลจีน โดยสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเลจึงได้มีโครงการเชื้อเชิญนักธุรกิจรุ่นใหม่ เชื้อสายจีนจากประเทศต่าง ๆ ไปเยือนจีนและคณะแรกที่ได้รับเชิญไป ก็คือตัวแทน 33 ท่าน จากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยได้ไปเยือนจีนเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2544 
 
ที่ตั้ง ชั้น 28 อาคารวอล์สตรีททาวเวอร์ 33/137 ถ.สุรวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-632-7300
โทรสาร 02-939-6792
อีเมล์ yteasecretary@yahoo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,571 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด