หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.0K
3
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไทย 
Organization THAI e-COMMERCE ASSOCIATION
รายละเอียด
ความเป็นมาของสมาคม 
 
       สืบเนื่องจากการการประชุม กลุ่ม E-Marketplace ในงาน Thailand ICT Alliance เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 ในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดในการรวมตัวของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
 
        และหลังจากการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นลง กลุ่มผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการประชุมต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้จัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในนาม “ชมรมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย” (Thai e-Commerce Club)
 
       ในช่วงเริ่มแรกของการจัดตั้งชมรม ที่ประชุมกลุ่มย่อยเห็นควรจัดให้มีกิจกรรมในการเปิดตัวชมรม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกันมากขึ้น จึงให้มีการจัดงานเสวนาระดมสมองเกี่ยวกับ  e-Commerce  คือ การเสวนาและระดมสมอง "ปัญหาและทิศทางของ e-Commerce  เมืองไทย" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548  ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร TST Tower
 
ภายในงานวันดังกล่าว มีทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งการเสวนา และพูดคุยปัญหาของ E-Commerce เมืองไทยในระดับกลุ่มย่อยๆ ได้แก่ กลุ่ม e-marketplace, กลุ่ม e-travel และกลุ่ม e-payment  พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน ร่วมกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อผลักดันกิจกรรมต่างๆ
 
ผลจากงานเสวนาครั้งนั้น ชมรมได้เลือกตั้งคณะกรรมการรวม 15 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการ
 
นอกจากนี้ ทางชมรมได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสนับสนุน การสร้างกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และจัดการประชุมให้แก่ชมรม
 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ และวางกรอบการทำงานของชมรมอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อให้ชมรมกลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มผู้ประกอบการ e-Commerce ไทย รวมถึงผลักดันรูปแบบองค์กรจนกลายเป็นสมาคมเฉกเช่นในปัจจุบัน
 
ที่ตั้ง 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 080-581-6019
โทรสาร 02-903-0080 Ext 6019
อีเมล์ vp@ecommerce.or.th
jakkarin@ecommerce.or.th
เว็บไซต์
Twitter 
www.twitter.com/thaiecommerce
Facebook 
www.facebook.com/thaiecommerce
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 8,999 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด