หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
14K
6
11
สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย 
Organization THAI FRUIT & VEGETABLE PRODUCER ASSOCIATION
รายละเอียด
ความเป็นมาของสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย
 
จุดเริ่มต้น
 
-ต้นปี 2549 ผู้ประกอบการส่งออกผักและผลไม้กลุ่มหนึ่งได้มีการพบปะหารือ กันในปัญหารว่ ม ที่ต่างกำลังประสบ และเพื่อหาหนทางรอดของธุรกิจ
-สองสามเดือนผ่านไป จำนวนสมาชิกมีเพิ่มขึ้น จึงมีมติร่วมกันก่อตั้งชมรมผู้ ส่่งออกผักและผลไม้้ เพื่อเปน็็ ตัวแทนในการหารือกับภาคราชการทีี่เกี่ยวข้อง
-ต่อมาไม่นาน ชมรมฯ เห็นความจำเป็นที่ต้องมีรากฐานที่มั่นคง มีกฎหมาย รองรับ และมีสมาชิกเพิ่ม ซึ่งเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจะสร้างความเชื่อถือทั้ง จากภาคเอกชนและภาครัฐ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเมื่อเดือน มิถุนายน 2549
 
วัตถุประสงค์ของสมาคม
 
-เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ส่งออก ผู้ผลิต หน่วยงานของภาครัฐ ผู้้ให้้บริการ ตลอดจนผู้้มีส่่วนได้้ส่่วนเสียที่เกี่ยวข้้อง
-ให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย ระบบประกันคุณภาพสำหรับสมาชิกและผู้สนใจ ทั่วไป โดยการจัดอบรม สัมมนา และพบปะ
-พัฒนาให้เป็นศูนย์รวมสำหรับสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลและความรู้ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญ
-เชื่อมโยง ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร และผู้ประกอบการอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมพืชผัก และผลไม้ของไทย
 
งานที่ดำเนินการในปัจจุบัน
 
-ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาพืชผักและผลไม้สด ให้ปลอดภัยสำหรับการส่งออก
-จัดอบรมเรื่องอาหารปลอดภัยและระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
-จัดสัมมนา และการพบปะในเรื่จสเรองธุรกิจของพืชผักและผลไม้ รวมทั้งประเด็นต่างๆ ที่สำคัญให้แก่สมาชิกและที่ไม่เป็นสมาชิก
-จัดเยี่ยมชมสถานประกอบการที่มีการผลิตพืชผักและผลไม้ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ เข้าใจวิธีการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหา และเรื่องอื่นๆ ที่เป็น ประโยชน์
-ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลด้านตลาด กฎหมาย กฎระเบียบและด้านอื่นๆ ใหัทั้นสมัย
 
ที่ตั้ง 29/10 ซ.เจริญนคร 12 ถ.เจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 086-315-0220
โทรสาร 02-868-3600
อีเมล์ info@thaifruitvegassoc.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 11 คะแนน
มีผู้เข้าชม 14,410 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 6 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด