หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.2K
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย 
Organization Thai Internet Service Provider Association
รายละเอียด
              • ส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต 
              • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปกสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจา ทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดคล้องและติดตามความเคลื่อนไหวของการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
              • ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ 
              • ขอสถิติ หรือ เอกสารหรือ ขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก 
              • ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าหรือบริการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
              • ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์ 
              • ส่งเสริมการผลิต การบริการ เพื่อให้สินค้าหรือบริการมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
              • ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
              • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือ ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ 
              • สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของประเทศ 
              • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาและทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก 
              • แลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างสมาชิกในด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด และด้านอื่นๆ 
              • ดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่จะปกป้องให้ได้ประโยชน์และนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก 
              • ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่ประกอบวิสาหกิจในการให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการ หรือการค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือใกล้เคียงกัน 
              • ดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
              • สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการรับบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล 
              • ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์
 
 
ที่ตั้ง Cyber World Tower A,18th Floor. Ratchadapisek Rd.,Huai Khwang,Huai Khwang,Bangkok 10310
โทรศัพท์ 02-263-8000 : 2075
โทรสาร -
อีเมล์ admin@tispa.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,224 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด