หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.1K
สมาคมผู้ค้าสลากเลขท้าย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ค้าสลากเลขท้าย 
Organization The Digit Lotto Dealer Association
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
 
(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภทสลากรัฐบาลหรือสลากกินรวบ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหน่วยราชการพิมพ์ออกจำหน่าย 
(2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวม ทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่งคงของประเทศ
(3) ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้น ๆ
(4) ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
(5) ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
(6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
(7) ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการ ของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(8) ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคล ภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

 
ที่ตั้ง 1575/7 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 089-234-1188
โทรสาร 02-279-1213
อีเมล์ rcbkk@hotmail.com
smakom@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,051 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด