หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
18K
11
10
สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 
Organization Thai Transportation and Logistics Association
รายละเอียด
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม
 
1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้า การขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจหรือ ความมั่นคงของประเทศ
3.เชื่อมความสามัคคีแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ในทางวิชาการ ข่าสารการค้า ตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับการขนส่ง สินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
4.ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
5.ส่งเสริมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าที่สมาชิกเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการขนส่งสินค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
6.ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้อง
7.ส่งเสริมการขนส่งสินค้า เพื่อให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
8.ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
9.ส่งเสริมพลานามัย กีฬาและจัดงานบันเทิงเป้นครั้งคราว
10.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
11.ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
12.ไม่ดำเนินการในทางการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น
 
 
ที่ตั้ง 56/3 D ชั้นที่ 1 อาคารชุดเดอะรอยัลนาวินทาวเวอร์ ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-671-3620 - 21
โทรสาร 02-671-3621
อีเมล์ uniontrans50@gmail.com
jaruwan@ttla.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 18,231 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 11 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด