หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.0K
3
5
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 
Organization The Thai Association for Biotech Industries
รายละเอียด
   ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการไหลเวียนความรู้มากขึ้น หลายประเทศได้จัดให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดกลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย และทำการคัดเลือกเทคโนโลยีที่มีความสำคัญที่จะสามารถส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระดับประเทศหรือภูมิภาคได้ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ ทบทวนและวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจ และนำมาประยุกต์เพื่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ เพื่อผลักดันให้ประเทศนั้นก้าวสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง 
 
เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ขณะที่ธุรกิจชีวภาพในสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงเติบโตสูงสุด โดยในภูมิภาคยุโรปอยู่ในช่วงการเพิ่มทุนและทำกำไร ส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในช่วงของการไล่ตามให้ทันกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น และการหาตลาดที่จำเพาะเจาะจง (niche market) ที่เหมาะต่อการลงทุนในระยะแรก ซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วย 
 
     จากการศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จะมีการรวมตัวกันของภาคเอกชนเป็นสมาคมหรือองค์กรเฉพาะ เพื่อที่ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันทั้งด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และธุรกิจชีวภาพ โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายนักวิจัย กับนักลงทุน อีกทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของประเทศของตน โดยมีหลายองค์กรที่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จดังกล่าวเช่น Biotechnology Industry Organization (BIO) ของสหรัฐอเมริกา

เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจ หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานวิจัยกว่า 1,250 แห่ง ใน 31 ประเทศ ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพคือ อาหาร เกษตรกรรม การแพทย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทั้งภาควิชาการและภาคธุรกิจ สำหรับในภูมิภาคยุโรป และเอเชียก็มีองค์กรที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยประเทศที่เป็นเจ้าขององค์กรล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ (ในระดับภายในประเทศ หรือภูมิภาค) อย่างก้าวกระโดด เช่น The European Association for Bioindustry (EuropaBio), Japan Bioindustry Association, Bioindustry Association of Korea, Taiwan Bio Industry Association และ Association of Biotechnology Led Enterprises (India) เป็นต้น 
 
     จากข้อมูลสนับสนุนดังกล่าวจึงเกิดการประชุมระดมสมองเพื่อการจัดตั้งสมาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดตั้งสมาคมดังกล่าว โดยมีผู้ร่วมก่อการจัดตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการจำนวน 7 บริษัท ดังนี้
1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท พรรณธิอร จำกัด (กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น)
4.บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (เครือเบทาโกร)
5.บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
6.บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
7.บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
 
     สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของผู้ประกอบการในธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อที่ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันทั้งด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจชีวภาพ โดยทำหน้าที่เป็น "ตัวเชื่อมต่อที่หายไป (Missing Link)" ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ

อีกทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของธุรกิจชีวภาพของประเทศไทย รวมไปถึงยังเป็นช่องทางให้นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ ที่มีความสนใจที่จะลงทุนหรือหาพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจชีวภาพภายในประเทศไทย ได้ใช้สมาคมฯ เพื่อเป็น "เครือข่ายให้เข้าถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว (Easy and Rapid Networking Model)" กับภาครัฐและเอกชนภายในประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยจึงมีบทบาทในการเป็น "ประตูสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทยอย่างแท้จริง (The Thai Bio-Industry Gateway)"
 
 
ที่ตั้ง ห้อง K642 ชั้น 6 ตึกเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-748-7007 ext 128
โทรสาร 02-748-7909
อีเมล์ katha@picothai.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,025 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด