หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
3.8K
สมาคมวิสาหกิจไทย-อันฮุย
SMEs
องค์กร สมาคมวิสาหกิจไทย-อันฮุย 
Organization THAI-ANHUI CHINESE ENTERPRISES ASSOCIATION
รายละเอียด
1. ส่งเสริมวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน การเงิน อุตสาหกรรม ระหว่างประเทศไทย กับมณฑลอ้นฮุยประเทศจีน
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบ วิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้น ๆ
4. ขอสิถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
5. ส่ง เสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่วย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
7. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย
9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 
ที่ตั้ง 32/25 ซอยเจริญรัถ 18 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 080-621-9779
โทรสาร 02-818-0103
อีเมล์ q.parameth@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,848 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด